Postsocialist/Postcolonial Rural Lifeworlds vs Degrowth, Defuturing, Decoloniality – Program

Thursday/Joi, 10.08. 2017

20:30 – Dinner at a local restaurant in Telciu/Cină la un restaurant local în Telciu

Friday/Vineri, 11. 08. 2017

Conference room of the ”George Coșbuc” County Library in Bistrița/Sala de conferințe a Bibliotecii Județene ”George Coșbuc” din Bistrița

8:00Travel to Bistrița/Deplasare la Bistrița

9:00 – The Morning Coffee /Cafeaua de dimineață

9:15A few welcoming words/ Scurt Cuvânt de bun venit: Ioan Pintea (director of the ”George Coșbuc” County Library) and Manuela Boatcă (organizor)

Panel # 1: Genealogies of Rurality, Peasantry and Modernization/Genealogii ale ruralității, Țărănime și Modernizare

Chair/prezidează: Norbert Petrovici

9:30Ionuț Butoi, University of Bucharest (Bucharest, Romania) Searching for a Third Way in Interwar Romania. The Economic Dirigisme of the Bucharest Sociological School/Căutarea unei a treia căi în interbelicul românesc. Dirijismul economic al Școlii Sociologice de la București

10:00Ion Matei Costinescu, University of Bucharest (Bucharest, Romania) The King, the Plow, the Mill, and the Orgy: On the Travails of Modernization in Interwar Romania/Regele, Plugul, Moara si Orgia. Despre Dilemele Modernizării în Romȃnia Interbelică

10:30András Vigvári, Cecilia Kovai, Tamás Gerőcs, Hungarian Academy of Science Working Group for Public Sociology “Helyzet” (Budapest, Hungary) The concept of ‘peasant embourgeoisement’in the perspective of different historical conjunctures/Conceptul de „îmburghezire a țăranului” in perspectiva diferitelor conjuncturi istorice

11:00Coffee break/Pauză de cafea.

11:15 Ondřej Slačálek, Charles University, (Prague, Czech Republic)The hidden peasant: The creation/narrative of the“backwards” rural periphery in the Czech Republic/Crearea/narativa periferiei rurale „înapoiate” în Republica Cehă

11:45Emanuel Copilaș, Universitatea de Vest (Timișoara, Romania) Romanian Post-Communism. A Fading Ideology? Postcomunismul românesc. O ideologie aflată în declin?

12:15 – Conclusions/Concluzii

13:00 – Lunch/Prânzul

Panel # 2: Degrowth, Subsistence Economies and Resistance/Descreștere, Economii de subzistență și Rezistență

Chair/prezidează: Julia Roth

14:30 Sasi Kumar V.K., Jawaharlal Nehru University (New Delhi, India) – Contextualising Gift and Money in Rural Indian Context: Subsistance Economy and Social Network in North Malabar of Kerala/Contextualizînd Darul și Banii în contextul rural indian: Economie de subzistență și Rețele sociale în Malabarul de Nord, Kerala

15:00Himadri Sekhar Mistri, Jawaharlal Nehru University (New Delhi, India)From Mobilization to Movement: Land Grab, Peasant Resistance and Role of State in Eastern India/De la Mobilizare la Mișcare: Acaparerea de terenuri agricole, Rezistență țărănească și Rolul Statului în India de Est

15:30 Logan Strenchock, Central European University (Budapest, Hungary)Cargo-bikes, Conviviality and Conscious Food Networks: Degrowth-Inspired Creative Food Partnerships in Action in Budapest/Cargo-biciclete, Convivialitate și Rețele Alimentare: Parteneriate alimentare creative inspirate de teoria descreșterii active în Budapesta

16:00 Coffee break/Pauză de cafea

16:15 Siri M. Kjellberg, Lund University (Lund, Sweden) – “Degrowth as decolonial transition-in-practice: Commoning, subsistence rights and food sovereignty in Swedish communities maximizing values other than growth/Descreșterea ca tranziție-în-practică decolonială:Comuniune, drepturi la subzistență și suveranitate alimentară în comunități suedeze care maximizează alte valori decît creșterea

16:45 Irina Velicu, University of Coimbra (Coimbra, Portugal) Degrowthing Environmental Injustice. Stoparea nedreptăților legate de mediu. The struggles to stop gold mining in Romania and Bulgaria/  Luptele pentru stoparea mineritului în România și Bulgaria

17:15 –Coffee break/Pauză de cafea

17:30 – Emily Channell-Justice, Miami University, (Miami, Ohio US) Europe’s New Peripheries. Local Economic Development in Ukraine/Noile periferii ale Europei. Dezvoltarea economică locală în Ucraina

18:00 – Andre Thiemann, Center for Interdisciplinary Studies (ZIF) at Bielefeld University (Bielefeld, Germany) – Capitalism, Degrowth, and the Moral Appreciation of Rural Lifeworlds in post-socialist Serbia/Capitalism, Descreșterea și Aprecierea Morală a Vieții Rurale în Serbia post-socialistă

18:30Conclusions/Concluzii

18:45 – Travel back to Telciu/Călătorie înapoi spre Telciu

20:00 – Dinner/Cina

Saturday/Sâmbătă 12. 08. 2017

At the Technological High School of Telciu/ Liceul Tehnologic Telciu

9:00 – Morning coffee/Cafeaua de dimineață

9:15A few welcoming words/ Scurt Cuvânt de bun venit: Sever Mureșan (mayor Telciu) and Valer Simion Cosma (organizor)

Panel # 3 Migration, Peripheries and Decolonization/Migrație, Periferii și Decolonizare

Chair/prezidează: Manuela Boatcă

9:30 Ingrid Pavezi, Albert-Ludwigs-Universität, (Freiburg, Germany) Which decolonialism and which ruralities? Thinking the third countries in the management of refugees and migrants towards the Eurozone/Ce decolonialism și care ruralități? Gîndind țările din lumea a treia în management-ul refugiațiilor și migranților către zona euro

10:00 Adina Mocanu, University of Barcelona (Barcelona, Spain) Crossing boundaries: Migration and women`s experience/Trecerea frontierelor: migrația și experiența femeilor

10:30 Coffee break/Pauză de cafea.

11:45Corina Dobos, New Europe College (Bucharest, Romania)Decolonizing demographic knowledge in an Eastern European periphery/Decolonizarea cunoașterii demografice într-o periferie Est-Europeană

11:15 Bogdan Popa, (College & University in Oberlin (Oberlin, Ohio, USA)Afro-Futurism, Rural Roma and the Production of Fugitive Value/Afro-futurismul, țăranii Roma, și cum se produce valoarea “fugarilor”

11:45Conclusions and Coffee Break/Concluzii și Pauză de Cafea

Panel # 4: Food Production and Alternative Food & Medicine/Producție Alimentară, Alimente Alternative și Medicină

Chair/prezidează: Ovidiu Țichindeleanu

12:00Ágota Ábrám, University of Aberdeen (Aberdeen, Scotland, United Kingdom) – Where do medicinal plants come from?/De unde vin plantele medicinale?

12:30Tina Bopp, University of Basel (Basel, Switzerland) – Decolonizing transnational chains – Changing labor, care and family structures in current European agriculture/Decolonizînd rețelele/lanțurile transnaționale. Schimbarea forței de muncă, îngrijire și structuri familiale în agricultura europeană actuală

13:15 – Lunch/Prânzul

14:15Deniz Emir Tokay, Yldiz Technical University (Istanbul, Turkey)Thinking Healthy Urban-Rural Coexistence/Gîndind o coexistență urban-rurală sănătoasă

15:45 Duška Knežević Hočevar, Sociomedical Institute ZRC SAZU (Ljubljana, Slovenia) ‘How to farm in a sustainable way under unsustainable agricultural policy?’ Critical reflections of Slovenian farmers/”Cum să faci agricultură sustenabilă în contextul unor politici agricole nesustenabile?”Reflecții critice asupra fermierilor sloveni

16:15Coffee break/Pauză de cafea

Panel # 5: Eco-economies and Food Governance/Eco-economii și Guvernanță Alimentară

Chair/prezidează: Alina Branda

16:30Paula Escribano, Universitat Autonoma de Barcelona (Barceloma, Spain) Becoming part of an Eco-community: Environmental activism or livelihood strategy?Devenind partea a unei comunități Eco: Activism de mediu sau o strategie de viață?

17:00Agata Hummel, Adam Mickiewicz University in Poznań (Poznań, Poland) Back-to-the-landers and Neo-rurals. Agro-ecological initiatives from the perspective of activist ethnography/ Mișcarea „Înapoi la glie” și Neo-ruralii. Inițiativele agro-ecologice din perspectiva etnografiei activiste

17:30 – Coffee break/Pauză de cafea

17:45 Maria Vasile & Jessica Duncan, Ghent University (Ghent, Belgium) –“We want to be part of the broader project”: family farmers and local food governance in Porto Alegre, Brazil/„Vrem să fim parte a unui proiect mai amplu”: fermele de familie și guvernanța alimentară locală în Porto Alegre, Brazilia

18:15 – Elvira Wepfer, University of Manchester (Manchester, United Kingdom) –Natural Environments: Living With Nature in a Greek Eco-Project/Medii naturale: Trăind în natură într-un proiect ecologic grecesc

18:45 – Conclusions/Concluzii

20:00 – Dinner/Cina

Social Science Journal (http://www.mdpi.com/journal/socsci) intends to publish a special issue with papers presented at this edition of Telciu Summer Conference. All the papers submitted to Social Science journal will be sent for rigid peer review. Manuscripts should be submitted online at www.mdpi.com by registering and logging in to this website. Once you are registered, click here to go to the submission form. Manuscripts can be submitted until the deadline (1 October 2017). Submitted manuscripts should not have been published previously, nor be under consideration for publication elsewhere. All manuscripts are thoroughly refereed through a single-blind peer-review process. A guide for authors and other relevant information for submission of manuscripts is available on the Instructions for Authors page. Social Sciences is an international peer-reviewed open access quarterly journal published by MDPI. Thursday/Joi, 10. 08. 2017

One Reply to “Postsocialist/Postcolonial Rural Lifeworlds vs Degrowth, Defuturing, Decoloniality – Program”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s