Incluşi şi Excluşi. Problema identitară în epocile modernă şi contemporană

made by Crizantema Iov
În zilele de 20-21 iulie, va avea loc la Telciu şi la Năsăud Conferinţa Internaţională cu titlul: Incluşi şi excluşi. Problema identitară în epocile modernă şi contemporană/Included and Excluded. The Identitary issue during the Modern and Contemporary Times. Organizată de către Seminarul de Antropologie Istorică din cadrul Institutului de Istorie Naţională din Cluj cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local al Comunei Telciu şi în parteneriat cu Muzeul Grăniceresc Năsăudean, această conferinţă propune o serie de comunicări ştiinţifice pe tema construirii identităţilor naţionale, regionale, locale, confesionale etc. Dintre invitaţi meţionez: Prof. univ. dr. Bernard McGuirk, University of Nottingham, lect. univ. Asher Salah,  Bezalel Academy of Arts, Jerusalem,  Prof. univ. dr. Toader Nicoară, Facultatea de Istorie şi Filosofie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj, prof. univ. dr. Doru Radosav, Facultatea de Istorie şi Filosofie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj, Prof.univ. dr. Ioan Haplea, Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj, Conf. univ. dr.Enikõ Rüsz Fogoraşi, Facultatea de Istorie şi Filosofie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj, Uroš Tomić, University of Belgrad, Milan Miliković, Institute for Literature and Arts, Belgrad,profesor Nicolae Bosbiciu, Colegiul Naţional “George Coşbuc” Năsăud şi o serie de doctoranzi şi tineri cercetători din mediul universitar clujean.
În alegerea comunei Telciu şi a Năsăudului ca spaţiu de desfăşurare a acestui eveniment au contat o serie de argumente pe care încerc să le expun sumar în rândurile următoare. Este vorba, în primul rând, de tradiţia intelectuală a ţinutului Năsăudului ce a culminat în perioada interbelică prin revista „Arhiva Someşană” şi cărturarii grupaţi în jurul acesteia. Pe de altă parte, pledoaria marelui cărturar Adrian Marino pentru crearea unei alternative la „cultura oficială”, instituţională, emanată de diferite centre, a inspirat iniţierea acestui eveniment. Şi, nu în ultimul rând, sprijinul primit din partea Primăriei şi Consiliului Local al Comunei Telciu, precum şi dorinţa de colaborare a conducerii Muzeului Grăniceresc Năsăudean.

Pentru mai multe detalii se poate consulta programul prezentat mai jos.

                                                *** 
„Incluşi şi excluşi”. Problema identitară în epocile modernă şi contemporană
                                    Telciu – Năsăud 20-21 iulie 2012
Procesul de construire a unei identităţi, fie ea naţională, regională, locală, confesională sau profesională, presupune o delimitare. Fixarea unor criterii care să surprindă esenţialul identitar implică un raport de includere şi excludere. În funcţie de criteriile stabilite sunt incluse în acel proiect identitar anumite categorii de oameni iar altele sunt excluse. Chestiunea adeziunii celor vizaţi de un proiect identitar nu este întotdeauna definitorie, indivizi care vor să fie parte a unui proiect identitar fiind excluşi datorită criteriilor, iar alţii, indiferenţi sau prea puţin cunoscători ai chestiunii identitare sunt incluşi.
            Problema identităţilor şi a procesului de construire a acestora a stârnit multe dezbateri şi luări de poziţie în ultimele două secole, de pe poziţii diferite, încât s-ar putea spune că este epuizată. Totuşi, moda naţionalismelor şi a fanatismelor identitare, considerată multă vreme depăşită după ororile secolului XX, pare să revină. E drept, reînveşmântată şi adaptată vremurilor actuale. Astfel că analizarea şi discutarea proceselor de construire a identităţilor, a unor cazuri concrete, a efectelor pe care le implică şi a provocărilor aduse societăţii, sunt îndreptăţite să suscite o conferinţă.
“Included and Excluded. The Identitary issue during the Modern and Contemporary Times” Telciu – Năsăud 20-21 July 2012
           
           
The building process of identity, be it national, regional, local, confessional or professional, requires some delimitation. Setting the criteria which form the essence of identity implies putting inclusion and exclusion in balance. It’s these criteria that actually establish which classes of people are included or excluded from the identitary project. The adherence of those targeted by this project is not always a definitory question, some individuals who desire to be part of it being excluded on account of the same criteria. At the same time, other individuals, less interested or even ignorant in the question of identity, are included.
            The problem of identity and its building process has had its debates and stances in the last two centuries, that one might call the topic exhausted. Nevertheless, the trend of identitary nationalisms and fanaticisms, for a while seemingly obsolete after the horrors of the 20th century, seems to gain ground yet again, refashioned and remodeled, it’s true, to fit the demands of the era. Analyzing and debating the processes that build identities, bringing concrete cases up in front, establishing the effects they imply and the challenges they bring against society, are thus rightfully entitled to initiate a conference.
Program:

  

Vineri/Friday 20.07.2012
Sala de Conferinţe a Primăriei Comunei Telciu/Conference room in the village hall from Telciu
9:30 – Cafea/Coffee
10:00 – Scurt Cuvânt de bun venit: Valer Simion Cosma/A few welcoming words: Valer Simion Cosma
Sesiunea I/1st Session
Moderatori/Moderators: conf. univ. dr. Enikõ Rüsz Fogoraşi
             prof. univ. dr. Toader Nicoară
10:10 – prof. univ. dr. Toader Nicoară, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj – Reperele identităţii naţionale/ Markers of National Identity
10:40 – conf. univ. Enikõ Rüsz Fogoraşi, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj – Unitarienii polonezi in Clujul premodern. Inclusi s-au exlusi?/ Polish unitarians in pre-modern Cluj. Included or excluded?
11:10 – prof. univ. dr. Ioan Haplea, Academia de Muzică “Gheorghe Dima”, Cluj – Convergenţă şi divergenţă în textul muzical anonim românesc. Prezentare de caz/ Convergence anddivergence in Romanian  anonymous musical texts.
11:45 – Pauză de cafea/Coffee break
12:00 – Lucian Turcu, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj – Români de rangul doi?Locul Bisericii greco-catolice în România Mare/ Romanians second rank?
The Greek Catholic Church`s Place in The Great Romania
12:30 – dr.Loredana-Maria Baba, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj – Excluşi şi autoexcluşi. Personalităţi culturale postbelice între România şi Italia/Banned and Self-Banned. Personalities of Culture in the Post-War Period in Romania and Italy
Sesiunea a II-a/2nd Session
Moderatori/ Moderators: dr.Loredana-Maria Baba
                              Milan Miliković
 
15:00 – lect.univ.dr.Asher Salah, Bezalel Academy of Arts, Jerusalem – The „Jew” in Italian Cinema: an Imagined Identity
15:30 – Uroš Tomić, University of Belgrad –  Weird Objects in Mirrors: The Examination of Exclusion in Joyce Carol Oates’ Short Stories
16:00 – Valer Simion Cosma, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj – Preotul ca etnolog. Studiu de caz: Simion Florea Marian/The Priest as an ethnologist: The case of Simion Florea Marian
16:30 – Pauză de cafea/Coffee break
17:00 – Otilia Constantiniu, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj – Compozitorul român ca intelectual în perioada interbelică/ Romanian composer as intellectual in interwar period
17:30 – Felician Velimirovici, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj – Disidența ca opțiune de a trăi în adevăr în România comunistă. Cazul istoricului Vlad Georgescu/ Dissent as an option to live in truth in communist Romania. The case of the historian Vlad Georgescu
18:00 – Bogdan Vătavu, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj – „Bandiţi” sau partizani în România comunistă? Cazul Teodor Şuşman/“Bandits” or resistance fighters in communist Romania? Teodor Şuşman’s case.
18:30 – Concluzii – Dezbateri/Conclusions – Debates
Sâmbătă/ Saturday 21 07 2012  
Sala de conferinţe a Muzeului Grăniceresc din Năsăud/Conference room in the Museum of Frontier Guards in Năsăud
                                                                Sesiunea a III-a/3nd Session
Moderatori/ Moderatorsprof. univ. dr. Doru Radosav
                                                      Valer Simion Cosma
 
10:00 – prof. univ. dr. Doru Radosav, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj – Istoria orală şi comunităţile locale/ Oral history and local communities
10:30 – prof. univ. dr. Bernard McGuirk, University of Nottingham, – Inclusion-Exclusion. Aping cultures or abjecting the “other”? On imagined islands and banana republics in the cartooning of national identities
11:00 – profesor Nicolae Bosbiciu, Colegiul Naţional “George Coşbuc” Năsăud – Identitate creatoare, socială şi politică în corespondenţa şi memorialistica lui Mihail Afanasievici Bulgakov/ Creative, Social and Political Identity in Michail Afanasievich Bulgakov’s Correspondece and Diaries
11:30 – Pauză de cafea/Cofee break
12: 00 – cercetător Milan Miliković, Institute for Literature and Arts, Belgrade, – Voices and Bodies in the Poetry of Radmila Lazic (A Wake for the Living)
12:30 – Ioana Manta Cosma, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj – Identităţi impuse. Jurnale interbelice – Mihail Sebastian şi Maria Banuş/ The Imposed Identities.The diariaries of Mihail Sebastian and Maria Banuş from  the ‘40s
Sesiunea a IV/4th Session
Moderatori/ Moderators: Nicolae Bosbiciu
                                      Uroš Tomić
15:00 – Oliviu Gaidoş, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj – Marginalii în societatea lugojeană văzuţi prin ziarul Răsunetul între anii 1922-1932/ People on the edge of society in Lugoj,seen through the “Rasunetul” periodical between 1922-1932
15:30 – Gheorghe Negustor, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj – Calea excluşilor spre includere. Marele Război şi problema reabilitării condamnaţilor/The Path towards the Reintegration of the Proscribed. The Great War and the Vindication of the Convicted
16:00 – Thedor Constantiniu, Academia de Muzică “Gheorghe Dima”, Cluj – Unitate în diversitate: rolul folclorului muzical în construcția identităţii naţionale din perspectiva statului modern/ Unity in diversity: folk music’s role in the cultural construction of the modern state
16:30 – Pauză de cafea/Cofee break
16:45 – Oana Badea, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj – Comuniune naţională în cadrul serbărilor jubiliare ale ASTREI de la Blaj/   National communion on ASTRA’s jubilees celebrations from Blaj
17:15 – Ioana Cozma, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj – Mitrea Cocor sau devenirea omului nou?/ Mitrea Cocor or becoming a new man?
17:45 – Nicolae Emilean Bolea, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj – Irregular immigrants – integration and social security in Romania post-EU adhesion
18:15 – Concluzii/Conclusions

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s